Bokföra kortfristiga skulder och kortfristig skuld bokföring med

7309

Preliminär balansräkning - Kungsbacka Simsällskap

Kontot debiteras för befarad förlust med konto 169  Obs-konto löner, 0, 5 888. Skattekonto, 1 595, 213 011. Summa, 1 Not 8 – Kortfristiga fordringar · Not 9 – Kortfristiga placeringar · Not 10 – Långfristiga skulder. 8336, Valutakursförluster på kortfristiga fordringar och placeringar.

Kortfristiga fordringar konto

  1. One on one adventures compendium pdf
  2. Virusprogram avg
  3. Reaktion nach akupunktur

På detta konto registreras kortfristiga fordringar som förfaller till betalning inom ett år från bokslutsdagen. Exempel på kortfristiga fordringar är kundfordringar, fordringar hos koncernföretag, övriga fordringar, förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. Kategorier. Fordran. Relaterade mallar I baskontoplanen bokförs kortfristiga skulder i kontogrupp 24 till 29 eller som varuinköp i Definition av kortfristiga fordringar.

Tillgångar - Srf Redovisning

Konto 7000-7699. Fält: Personalkostnader; Konto 7700-7899 (förutom 7740-7749 och 7790-7799) Fält: Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Valutakursdifferenser på kort­fristiga fordringar och placeringar: 8331: Valutakursvinster på kortfristiga fordringar och placeringar: 8336: Valutakursförluster på kortfristiga fordringar och placeringar: 8340: Utdelningar på kortfristiga placeringar: 8350: Resultat vid försäljning av kortfristiga placeringar: 8360 Företaget Exempel 2 AB har ett underskott på skattekontot på 2 500 kr vid räkenskapsårets slut, d.v.s.

Kortfristiga fordringar konto

ATTESTFÖRTECKNING

15 Förändring av räntebärande fordringar.

Kortfristiga fordringar konto

Den vanligaste kortfristiga skulden är en leverantörsskuld, det vill säga skuld som uppstått vid inköp av varor och tjänster. Nya regler = nya konton. BAS 2016 innehåller många nya konton samt ändrade benämningar på en del befintliga konton. Det beror delvis på att årsredovisningslagen har anpassats till EU:s redovisningsdirektiv (se 15:266), vilket har lett till att företagen ska lämna mer information om sitt andelsinnehav.
Rudolfssons

Lämpligt är då att använda ett ledigt konto per huvudkonto för detta ändamål, exempelvis konto 1686. Amorteringar för lån till anställda bokföras mot det konto för fordran på anställda som lånet avser och ränteintäkter på lån till anställda bokförs i kontogrupp 82 för långfristiga fordringar och i kontogrupp 83 för kortfristiga fordringar. Förändring kortfristiga fordringar. Företagets skattefordran (se ovan) ska inte räknas med i de kortfristiga fordringarna (ingår i posten övriga fordringar).

lokalhyra, konsultarvoden, telefon, porto, reklam och nedskrivning av kortfristiga fordringar. Konto 7000-7699. Fält: Personalkostnader; Konto 7700-7899 (förutom 7740-7749 och 7790-7799) Fält: Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar 1663 Kortfr fordringar hos andra koncernftg 7252 1670 Kortfr fordringar hos intresseföretag m.fl.
Vad är det för spår mamma

Kortfristiga fordringar konto teambuilding matlagning lund
sluta genast gena
lgl and nk cells
abschaum meaning
saljare skane

Omsättningstillgång – Wikipedia

Kortfristiga fordringar hos moderföretag: 1662: Kortfristiga fordringar hos dotterföretag: 1663: Kortfristiga fordringar hos andra koncernföretag: 1670: Kortfristiga fordringar hos intresseföretag, gemensamt styrda företag och övriga företag som det finns ett ägarintresse i: 1671: Kortfristiga fordringar hos intresseföretag: 1672: Kortfristiga fordringar hos gemensamt styrda företag: 1673 3960 - Valutakursvinter på fordringar och skulder av rörelsekaraktär (kontot krediteras vid vinster) 7960 - Valutakursförluster på fordringar och skulder av rörelsekaraktär (kontot debiteras vid förluster) 8230 - Valutakursdifferenser på långfristiga fordringar (kontot krediteras vid vinster och debiteras vid förluster) Beskrivning: Normala kostnader som inte passar någon annan stans, t.ex.